Affaldshieraki 

Planens foranstaltninger og initiativer for affaldshåndtering, vurderes at være i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens affaldshierarki.

 
 
 

Affaldshieraki

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshierakiet beskrives som nedenstående, hvor 1 er bedst og 4 er dårligst.

  1. Forebyggelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet, som de initiativer kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til genanvendelse. Planen vurderes at bidrage til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen, og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierakiet. 

Kommunen finder at et vigtig led øverst i affaldshierakiet, er affaldsforebyggelse. Der vil i planperioden derfor blive vurderet, hvilke foranstaltninger, der kan gennemføres for at bidrage til at forebygge dannelsen af affald eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Den nationale ressourcestrategi for affaldsforebyggelse, som Regeringen har meldt ud, vil være den anden af del af Danmark uden affald. Denne ressourcestrategi vil være et vigtigt redskab for kommunerne, for at kunne bidrage med forebyggende dannelse af affaldet. Både i over for kommunens egne institutioner og som et redskab til dialog over for borgerne og virksomhederne.


 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort