Miljøvurdering af affaldsplanen 

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med denne miljøscreening er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøvurdering.

 
 
plast_clipart
 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013), skal en myndighed ved tilvejebringelse af planer, i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages.

Affaldsplanen vurderes at være omfattet af lovens § 3, stk. 1, idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens § 3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres en screening efter reglerne i lovens § 4 og bilag 2.

Miljøscreeningen kan ses i afsnittet Screening for Miljøvurdering.

Nyborg Kommune konkluderer, at affaldsplanen ikke har en negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen. Kommunen vurderer yderligere, at affaldsplanen kan have en positiv virkning overfor miljøet, idet kommunen i planperioden vil sikrer en øget genanvendelse af affaldet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort