Planen kort fortalt 

I Nyborg Kommune genanvendes en stor del af husholdningsaffaldet. I planperioden skal der arbejdes på yderligere at øge genanvendelsen af affaldet fra husholdningen og kommunale institutioner. Desuden skal der sættes undersøgelser i gang for at afklare mulighederne for bedre sortering af affaldsfraktionerne.

 
 
Sallingsundbroen1
 

Kommunens målsætning for planperioden

Kommunens målsætning for den kommende planperiode bygger på den nationale ressourcestrategi. Nedenstående bør derfor være opfyldt senest i 2022.

  • Mindst 50% genanvendelse af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet: organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald.
  • Mindst 70 % genanvendelse af servicesektors affald som papir, pap, metal, plast, glasemballage.
  • Mindst 60 % genanvendelse af servicesektors organiske affald
  • Mindst 70 % nyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald og øget kvalitet af nyttiggørelsen, så spredning af problematiske stoffer begrænses.

Kommunen har i 2014 samlet opnået 39% genanvendelse af de ovennævnte materialetyper fra husholdningsaffaldet. Målet om mindst 70% nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald er dog opnået i 2014. Som følge af kommende krav til affaldets indhold af miljøfremmede stoffer, vil kommunen indføre initiativer for at hæve kvaliteten af nyttiggørelsen. Initiativerne indenfor affald fra servicesektoren, vil hovedsagelig fokusere på kommunens egne servicevirksomheder.

Initiativer for at nå målsætningen indenfor planperioden

For at få erfaring og undersøge muligheder for at øge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffaldet, har kommunen iværksættes følgende forsøg:

  • Kildesortering ved husstande i gl. Nyborg og gl. Ullerslev Kommune for papir, pap og plast.
  • Kildesortering ved udvalgte husstande i gl. Nyborg Kommune for glas og metal.
  • Kildesortering ved udvalgte husstande i gl. Nyborg Kommune for organisk affald bestående af den animalske fraktion.

I gl. Nyborg og gl. Ørbæk Kommune bliver det organiske affald fra dagrenovationen udsorteret til kompostering på Klintholm I/S. Idet der kun må komposteret vegetabilsk affald på Klintholm, er kommunen interesseret i resultatet fra forsøgsordningen for udsortering af den animalske del. Når husholdningen må kildesortere den samlede organiske del, forventes at det organiske affald har et stort potentiale som ressource for biogasanlæggene. Forsøget skal netop afdække dette forhold.

For at opnå målene for servicesektoren og bygge- og anlægsbranchen vil initiativerne hovedsageligt bestå af tilsyn, kampagner og god vejledning.

CO2 besparelser ved opnået målsætning

Ved at opfylde målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffald vil kommunen bidrage til en reduktion af den samlede CO2 udledning fra affaldshåndteringen med ca. 800 ton CO2 pr år. Reduktionen skal ses i forhold til ikke at gøre noget.

Økonomi og affaldsgebyr

Opfyldelse af ressource strategien vil give øgede omkostninger, da der skal ske en bedre udsortering af de enkelte genanvendelige affaldsfraktioner. Affaldstaksterne må derfor samlet set forventes at stige. Samtidig vil en større genanvendelsesprocent skabe mindre udgifter til afbrænding/deponi, hvilket bør bevirke at stigningen er forholdsvis lille.

Udvikling af affaldsmængder i planperioden og organisering af affaldsområdet

Der forventes kun en svag stigning af affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges. Dette medfører samtidig at den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på tilgængelige affaldsforbrændingsanlæg, som f.eks. Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S, samt til deponering og kompostering på Klintholm I/S, fortsat skønnes at være tilstede. Der forventes at være tilstrækkelig muligheder for behandling og afsætning af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Der er ikke planlagt ændringer i organiseringen af affaldsområdet i planperioden. Nyborg Kommune vil forsat have myndighedsdelen og Nyborg Forsyning & Service A/S vil fortsat varetage driftsdelen.

Nyborg Forsyning & Service A/S har fokus på løbende at forbedre kapaciteten på sine genbrugspladser og service for brugerne, således at der er tilstrækkelige muligheder for øget sortering, behandling og afsætning af genanvendelige materialer afleveret i planperioden. 

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort