Planen kort fortalt 

Ærø Kommune har allerede nået målet for genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet og vil i planperioden iværksætte initiativer for at nå målene for genanvendelse af husholdningsaffald og herunder dagrenovation.

 
 
Sanitet og keramik
 

Øget genanvendelse i planperioden

Ærø Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Ærø Kommune at følge de nationale målsætninger om ressoucegenanvendelse, som blandt andet forventes at være mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Ærø Kommunes mål i 2018

På baggrund af de allerede opnåede resultater og de forventede nationale mål, er Ærø Kommunes målsætning i
planperioden, at:

  • mindst 50% af den samlede mængde husholdningsaffald i 2020 genanvendes,
  • mindst 45% af dagrenovationen genanvendes inden 2018,
  • mindst 70% af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald, som ikke er jord og sten, gennemgår forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse inden 2020.

I 2012 blev 38% af alt husholdningsaffald ført til genanvendelse mens 58% blev sendt til forbrænding og 4% blev deponeret. Målet er, at 50% genanvendes senest i 2020.

I 2012 blev 21% af dagrenovetionsaffaldet ført til genanvendelse mens 79% blev ført til forbrænding. Der er således behov for nye initiativer for at nå målene.

I 2012 er målet om mindst 70 % genanvendelse af bygge- og anlægsaffald opnået.

Forventede resultater i planperioden

Ud fra erfaringer fra andre kommuner er det undersøgt, hvilke genanvendelseseffektiviteter, der kan opnås ved husstandsindsamling af udvalgte affaldsfraktioner. For at nå Ærø Kommunes mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet og 45% genanvendelse af dagrenovation er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af papir i fast indsamlingsmateriel. Ordningen iværksættes inden 2015. Der iværksættes i 2014 en undersøgelse af, hvorvidt det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af organisk affald for at opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffald og 45% genanvendelse af dagrenovation, og i givet fald, hvordan vi kan håndtere affaldet.

Ved at indføre husstandsindsamling af papir i fast indsamlingsmateriel vil Ærø Kommune for husholdningsaffald desuden kunne opnå en CO2 besparelse på ca. 220 ton CO2 i forhold til den nuværende ordning.

For at fastholde og gerne øge genanvendelsesprocenten for bygge- og anlægsaffald vil Ærø Kommune udsortere bygningsaffald i flere fraktioner og opstille flere containere på genbrugspladsen.

Udviklingen i affaldsmængderne og organisering af affaldsområdet

Der forventes kun en svag stigning af affaldsmængderne i planperionen. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges.

Ærø Kommune har ikke egne affaldsbehandlingsanlæg til deponering eller forbrænding. Der forventes at være den fornødne kapacitet til deponering på Klintholm I/S i planperioden og forbrænding af affald udbydes løbende i EU-udbud til anlæg, der har kapacitet til at modtage affaldet.

Ærø Kommune vil i planperioden organisere affaldsområdet således, at Ærø Kommune fortsat står for såvel drift som myndighedsbehandling på affaldsområdet. Driften af indsamlingsordninger, drift af losseplads, genbrugsstation og andre af kommunens egne affaldsanlæg er udliciteret til private entreprenører, som også varetager transport af affald til oparbejdning. 

Det skal i planperioden overvejes om der skal etableres et tættere samarbejde med Ærø Vand A/S om varetagelse af driftsopgaverne.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentligt miljøvurdering, da planen
ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens
foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort