Plan for perioden 2018 til 2024 

Svendborg kommunes mål med planen:

  • Borgere og virksomheder skal have gode muligheder for at sortere og aflevere affald.
  • Affald skal indsamles og sorteres mest optimalt, så ressourcerne udnyttes bedst muligt
  • Genanvendelsesprocenten af husholdningsaffaldet skal øges.
  • Opnå højere kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet.
  • Affaldshåndteringen i kommune skal tilpasses og udvikles i samarbejde med borgere og virksomheder.
 
 
 

Kommunens? - vand og affalds? - borgernes?.... Vores affaldsplan!

Kommunens mål for genanvendelse kan ikke opnås uden at borgere og virksomheder deltager aktivt, derfor er det vigtigt at valget af løsninger sker i samarbejde med borgere og virksomheder og til stadighed tilpasses og udvikles i samarbejde. Som optakt til denne plan mødtes vi med borgere og virksomheder i november 2014, til en debat om "Fremtidens affald - hvad gør vi?". Det blev en god aften med ca. 50 deltagere og ikke overraskende var resultatet af mødet, at alle selvfølgelig gerne vil bidrage til at sortere og genanvende mere og de fleste også gerne så tæt på hjemmet som muligt.

Genanvendelsesprocenter og ressourceudnyttelse

For at få genanvendelsesprocenten til at stige skal vi "pille lidt mere i affaldet". Affaldet fra en helt almindelig husstand består af ca. 40 % organisk affald og ca. 35 % genanvendelige materialer (metal, plast, papir pap, og glas). En del af det genanvendelige bliver allerede sorteret i dag når der afleveres affald på genbrugsstationerne, ved miljøstationerne og i forbindelse med indsamling af storskrald, men for at nå op på at genanvende mindst 50% af husholdningsaffaldet inden 2022, skal vi også sortere det organiske affald fra, så vi kan udnytte energiressourcen ved bioforgasning.

Bygge- og anlægsaffaldet

I dag genanvender vi ca. 67 %  af de 70 % som er regeringens krav til kommunerne. En del af genanvendelsen sker i form af nedknusning af brokker til erstatning for grusmaterialer. Med stigende fokus på eventuelle problematiske stoffe, der igennem tiderne har været brugt i byggeriet, f.eks. asbest, PCB, bly, cadmium og andre tungmetaller vil Svendborg Kommune arbejde for at undgå spredning af problematiske stoffer, ved at øge indsatsen i forhold til kortlægning af bygninger der skal rives ned.


 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort