Planen kort fortalt 

Svendborg Kommune har næsten nået målet for genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet og vil i planperioden iværksætte initiativer for at nå målene for genanvendelse af husholdningsaffald og for bygge- og anlægsaffald.

 
 
Sallingsundbroen1
 

Øget genanvendelse i planperioden

Svendborg Kommunes mål er at øge genanvendelsen med henblik på at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Desuden ønsker Svendborg Kommune at følge de nationale målsætninger om ressourcegenanvendelse, og har for planperioden fastsat følgende mål:

  • Mindst 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes - senest i 2022
  • Mindst 70 % af det ikke-farlige bygge- og anlægsaffald (med undtagelse af jord og sten) skal genanvendes inden 2022

Status for genanvendelse i kortlægningsåret

I 2013 blev 37 % af husholdningsaffaldet genanvendt, mens 56 % blev sendt til forbrænding og 6 % til deponering. Målet for husholdningsaffaldet er således ikke nået. For at nå målet om de 50 % genanvendelse i 2022 vil vi indføre nogle initiativer.

  • For at leve op til målet om øget genanvendelse, skal det undersøges om den "den tørre fraktion" af dagrenovationen (pap, papir, plast, metal og glasemballage), skal indsamles i rumopdelte beholdere eller indsamles som en blandet fraktion til centralsortering.
  • Etablere indsamling af pap, papir, plast, metal, glasemballage og organisk affald, så husstandsnært som muligt. Det organiske affald skal efterfølgende afsættes til biogasproduktion, såvidt muligt.
  • Åbne mulighed for såkaldte "Frontløbere" - områder der ved lokale kræfter kan etablere husstandsindsamling af den organiske fraktion, med efterfølgende biogasproduktion og indsamling af pap, papir, plast, metal, glasemballage, før ordningerne etableres i hele kommunen.
  • Evaluere nuværende storskraldsordning i forhold til indsamlet mængde. Evalueringen kan munde ud i mere information eller ændring af ordningen til en ringeordning (hvis der indføres husstandsindsamling af den tørre fraktion)

Ved at indføre husstandsindsamling af den tørre fraktion og indsamling af det organiske affald kan Svendborg Kommune spare 600 ton CO2 i forhold til det nuværende indsamlingssystem

Organisering

I Svendborg Kommune varetages driften af affaldshåndteringen af Vand og Affald A/S, som er et kommunalt aktieselskab, hvor Svendborg Kommune ejer 100 % af aktierne. Vand og Affald A/S har truffet aftale med diverse underentreprenører omkring indsamling af dagrenovation og storskrald hos borgere og tømning af miljøstationerne.  Myndighedsopgaverne varetages af Svendborg Kommune.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort