Status, målsætninger og initiativer 

Svendborg Kommune har et mål om at genanvende mindst 70 % af bygge- og anlægsaffaldet og mindst 50 % af husholdningsaffaldet. For bygge- og anlægsaffald er genanvendelsen oppe på 67 % og for husholdningsaffaldet er den ca. 31 %, så der skal iværksættes initiativer for at opfylde målene.

 
 
Status1
 

Svendborg Kommune indsamlede i 2013 ca. 30.883 tons husholdningsaffald. Fordelingen på behandlingsmetode beregnet ud fra den totale mængde husholdningsaffald var i 2013:

  • 37 % til genanvendelse
  • 56 % til forbrænding
  • 6 % til deponi
  • samt en mindre andel til særlig behandling (under 1%).

Beregnet ud fra metoden i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 var genanvendelsesprocenten i 2013 på 31 % for husholdningsaffald. Forskellen skyldes at blandt andet haveaffald og bygge- og anlægsaffald ikke tælles med i denne udregning.

Svendborg Kommunes mål for planperioden er:

  • mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 (beregnet ud fra metoden i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018) .
  • mindst 70 % genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2022.

Målet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffald er endnu ikke opnået. Målet om mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten er næsten opnået i 2013.

Skemaet nedenfor  viser status for alle affaldsfraktioner og deres tilhørende behandlingsform. I kolonnerne yderst til højre er der vist mængder pr. husstand i 2013 og de forventede mængder i 2022, når initiativerne i affaldsplanen er trådt i kraft. De væsentligste ændringer er markeret med gul.

  (H)=husholdningsaffald Behandlingsform(kg/år) Pr. husstand(kg)
Affaldstyper og fraktioner Genanv. Forbr. Deponer. Særlig beh. I alt 2013 Mål 2022
Dagrenovation og genanvendelige fraktioner
Dagrenovation (H) 0 13.938.000 0 0 13.938.000 503 321
Organisk affald (H) 0 0 0 0 0 0 130
Papir inkl. aviser (H) 2.153.000 0 0 0 2.153.000 78 120
Pap (H) 449.000 0 0 0 449.000 16 16
Emballage glas (H) 892.000 0 0 0 892.000 32 32
Emballage metal (H) 92.000 0 0 0 92.000 3 6
Emballage plast (H) 19.000 0 0 0 19.000 1 8
Batterier (H) 61.000 0 0 0 61.000 2 2
I alt 3.666.000 13.938.000 0 0 17.604.000 635 635
Fordeling (%) 21 79 0 0 100

Storskrald
Forbrændingsegent (H) 0 3.428.300 0 0 3.428.300 124 123
Deponeringsegnet (H) 0 0 1.798.000 0 1.798.000 65 47
Glas (H) 748.000 0 0 0 748.000 27 27
Plast (H) 165.000 0 0 0 165.000 6 6
Træ (H) 2.111.000 0 0 0 2.111.000 76 76
Køleskab med freon (H) 0 0 0 126.000 126.000 4 4
Jern og metal (H) 1.108.000 0 0 0 1.108.000 40 40
Uforurenet jord (H) 2.628.000 0 0 0 2.628.000 95 95
Elektronik (H) 607.000 0 0 0 607.000 22 22
Farligt affald (H) 0 0 0 141.000 141.000 5 5
Storskrald (H) 0 89.000 0 0 89.000 3 3
Øvrigt affald (H) 306.000 0 0 0 306.000 11 11
Dæk (H) 51.000 0 0 0 51.000 2 2
I alt 7.724.000 3.517.300 1.798.000 252.000 13.291.300 479 479
Fordeling (%) 58 26 14 2 100

Haveaffald
Haveaffald (H) 9.012.000 0 0 0 9.012.000 325 325
I alt 9.012.000 0 0 0 9.012.000 325 325
Fordeling (%) 100 0 0 0 100

Bygningsaffald
Imprægneret træ (H) 0 326.000 0 0 326.000 12 12
Bygge- og anlægsaffald (H) 3.970.000 0 1.798.000 0 5.769.000 207
190
Gips (H) 309.000 0 0 0 309.000 11 11
I alt 4.279.000 326.000 0 0 4.605.000 166 165
Fordeling (%) 67
5
28
0 100

Initiativer i de kommende 5 år for opnå de to mål:

 

  • Etablering af husstandsnære indsamlingsordninger for pap, papir, plast, metal, glas, organisk affald og farligt affald i 2017 når aftalen med den nuværende entreprenør udløber.
  • Frontløber-projekter - I 5 afgrænsede områder af kommunen, f.eks. en boligforening, en landsby el. lign vil vi give mulighed for tidlig opstart af indsamling af pap, papir, plast, metal, glas og organisk affald ved husstandene. Området skal som minimum omfatte 50 husstande. Projekterne skal være drevet af lokale kræfter og initiativ. Kommunen sørger for at aftage de sorterede fraktioner og bringe dem til genanvendelse.
  • Større kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort