>  Print
 
 

Affaldsplan 2013-2024 

Denne affaldsplan udgør Ærø Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2018 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2018 - 2024.

 
 
Mors22
 

Ærø

Planen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2014.

 

Jørgen Otto Jørgensen             /                Lars Rud

Borgmester                                          Kommunaldirektør

      

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen.

Under Affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttigøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2011. Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion beskrives disse også her.

I afsnittet Status og mål beskrives de opnåede resultater i Kommunen i 2011 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene.

Under Fremskrivning beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2018 til 2024.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg inklusive kapacitet, som kommunen anvender.

I afsnittene økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvorledes Kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Afsnittet affaldshieraki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Ærø Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2 ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring gøres her kort rede for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. Papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Affald fra husstande der størrelsemæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plastik, organisk affald, batterier og restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande der størrelsemæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedriving og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffaldet.

Klimaeffekter: I affaldsplanen angives mængden af sparet CO2 ved brug af bestemte systemer i forhold til teoretisk set ikke at gøre noget. Det er dog ikke altid, at mængden af sparet CO2 er den tungest vejende grund til at genanvende ressourcerne, genudnyttelse af materialer kan veje tungere, selv om der så ikke spares CO2

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort