>  >  Print
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi for renovation frem til 2024 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
okonomi_penge
 

Af nedenstående fremgår overslagspriser for de i planen nævnte tiltag. Herunder undersøgelse af behovet for og muligheden for håndtering af den organiske fraktion af dagrenovationen. Det forudsættes, at der tidligst i 2015 er et konkret tiltag undervejs. Merudgiften vedrører primært den øgede udgift til indsamling af affaldet, der forudsættes gennemført med samme frekvens som dagrenoationsindsamlingen i dag. Behandlingudgiften forudsættes uændret, men er reelt ukendt.

Anvendelse af fast indsamlingsmateriel forudsættes finansieret som tidligere indkøb ved fordeling af udgiften til beholdere ved 2 ekstra opkrævninger i uddelingsåret. Beholderen er derved borgerens ejendom. En lang række ejendomme har allerede en beholder og skal derfor ikke erhverve en ny. Der forventes omsat 2500 beholdere á 500 kr.

Udgifterne til bygningsaffald vedrører primært indkøb af containere. Mængderne forventes at være beskedne, og det forudsættes, at transporten til behandlingsstedet opvejer en evt. besparelse på punktafgiften til deponi eller forbrænding. Samlet set kalkuleres med en merudgift til drift på 15 tkr. årligt. Tilsvarende for udsortering af vinduer og døre, som iværksættes i 2013, men hvor container er til rådighed.

Kompostbeholdere forudsættes handlet til kostpris og i budgettet er regnet med en efterspørgsel på 200 stk á 800 kr.

Etablering af et nyt affaldsanlæg, der bl.a. indeholder etablering af en ny komposteringsplads er budgetsat til samlet set 4500 tkr. Anlægget skal udbydes i licitation og kræver en lang række tilladelser og dispensationer, hvorfor der udelukkende er tale om et økonomisk skøn. 

 

Initiativ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dagrenovation t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
Opfølgning på affaldsplan/henteordning bioaffald    30      50   800  800  800  800
Storskrald
Køb af beholdere til papir og pap   1250
Salg af beholdere til papir og pap - 1250
Bygge- og anlægsaffald
Udsortering af hvid sanitet      45     15    15    15    15
Udsortering af vinduer og døre    25      25     25    25    25    25
Haveaffald
Køb af kompostbeholdere    160
Salg af kompostbeholdere   -160
Tværgående/særlige initiativer
Etablering af nyt affaldsanlæg til sortering og kompostering  100   2200  2200

Det skønnes, at den forventede gebyrstigning pr. renovationsgebyr bliver ca. 244 kr. incl. moms (2013-pris) ved ændring af dagrenovationsordningen, så bioaffald indsamles separat.

Køb af beholdere vil i de år, ordninger etableres, påvirke renovationsgebyret med ca. 600 kr. incl. moms (2013-pris) pr. beholder.

Etablering af et nyt affaldsanlæg lånefinansieres og tillægges den nuværende gæld. Gæld afdrages som udgangspunkt over en 10-årig periode. Renter og afdrag pålignes behandlingsprisen på pladsen, hvilket skønsmæssigt betyder en merudgift på 100 kr. incl. moms pr. renovationsenhed, der betaler grundgebyr (2013-pris).

Det tilstræbes, at renovationsgebyret ikke er for svingende over årene, som følge af afvikling af gæld.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort