Affaldshieraki 

Planens foranstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
 
 

Affaldshieraki

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshieraki:

  • Forebyggelse med henblik på genbrug
  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse
  • Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet, som de initiativer kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til genanvendelse og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierakiet. Planen vurderes at bidrage til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort