Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for Kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Der forventes ingen eller kun en svag stigning i affaldsmængdere i planperioden.

 
 
 

Affaldsmængderne er konjunkturafhængige og i 2012 håndteredes væsentlig mindre mængder affald på genbrugspladsen end de foregående år. Dagrenovationsmængderne har ikke ændret sig væsentligt over de seneste år, trods det faldende befolkningstal. En af årsagerne kan være, at restaffald blandes med storskrald, når der er plads i beholderen. På den måde fastholdes den indsamlede mængde affald uændret.

Mængden af indsamlet pap og papir er derimod faldende. Årsagen hertil formodes dels at være det faldende befolkningstal, dels det forhold, at færre holder en trykt avis, ligesom mængden af trykte reklamer synes faldende.

Det er særligt mængden af bygningsaffald og storskrald, som er faldende. Her tilskrives konjunkturen den væsentligste årsag.

Der er umiddelbart ikke grund til at tro, at mængderne stiger til mere end niveauet i 2010-2011, hvor affaldsmængderne håndteret på genbrugspladsen toppede.

Af samme årsag fastholdes forventningerne til de fremtidige mængder på 2012-niveau og med blot svagt stigende tendens.

Forventningerne gælder såvel mængden af husholdningsaffald som affald fra kommunens institutioner og virksomheder.

Affald fra erhverv til deponi og forbrænding, håndteret via genbrugsstation, losseplads eller ved direkte aflevering på behandlingsanlæggene er i særlig grad konjunkturafhængig og særligt på erhvervsaffaldsområdet forventes mængderne ikke at stige til mere end 2010-2011 niveau.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort