Modtage- og behandlingsanlæg 

Ærø Kommune råder over forskellige sorteringsanlæg på lossepladsen i Husmarken. Herunder anlæg til sortering af brændbart affald, omlasteanlæg, jordrenseanlæg og komposteringsanlæg. Desuden er der i tilknytning til lossepladsen en genbrugsplads. I kommunen forefindes også tre mindre ubemandede pladser, hvor brugerne kan aflevere haveaffald, glasemballager og papir til genanvendelse.

 
 
Deponi Ravnshoej
 

Lossepladsen og genbrugspladsen i Husmarken ejes af Ærø Kommune og driften er udliciteret. Affald til deponi føres til Klintholm I/S og affald til forbrænding til Svendborg Kraftvarme A/S. Forbrændingsydelsen er udliciteret og udbydes igen i 2013 for en periode på knapt 3 år.

En væsentlig del af det genanvendelige husholdningsaffald håndteres i øjeblikket af Marius Pedersen A/S. Jern og metal af H.J.Hansen A/S via en lokal indsamler. Da der er tale om et konkurrencepræget marked afsøges løbende muligheden for afsætning af de forskellige fraktioner.

Der forventes ikke problemer med at afsætte affaldet fremadrettet.

Der bliver imidlertid behov for øget kapacitet til kompostering og sortering af affald, hvorfor der planlægges med en udvidelse af lossepladsen i Husmarken med et nyt anlæg til disse formål. Ligeledes bliver der behov for at skaffe areal til ren og lettere forurenet overskudsjord. Udvidelse af anlægget i Husmarken forventes gennemført i 2014-2015, hvorefter det også bliver muligt at udlægge overskudsjord på de afsluttede deponietaper på lossepladsen.

Det må i den forbindelse forventes af jordrenseanlægget skal flyttes til det nye anlæg.

Det forventes, at der i planperioden årligt, incl. affald fra erhverv, max. skal håndteres:

- 3400 tons forbrændingsegnet affald 

- 600 tons affald til deponi

- 1500 tons haveaffald til kompost

- 3000 tons stenmaterialer til genanvendelse

- 10000 tons ren jord

- 1000 tons genanvendelige materialer*

*Genanvendelige materialer fra erhverv er ikke medregnet, da der ikke er et entydigt billede af mængderne.

  

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort