Status, målsætninger og initiativer 

Genanvendelsesprocenten skal øges og derfor iværksættes nye indsamlingsordninger. Indsamlingsordningerne skal sikre, at Ærø Kommune når målet om mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2020 og 45% genanvendelse af dagrenovation inden 2018.

 
 
Hård plast
 

Ærø Kommune er allerede nået langt

 

Ærø Kommune indsamlede i 2012 ca. 4.008 ton husholdningsaffald fordelt med ca. 38% til genanvendelse, ca. 56% til forbrænding og ca. 5% til deponi samt ca. 1 % til særlig behandling. Dagrenovation indgår som en del af husholdningsaffaldet. I Ærø Kommune blev der indsamlet ca. 2.413 ton dagrenovation, fordelt på 21 % til genanvendelse, 79 % til forbrænding. Derudover blev der indsamlet ca. 850 ton bygge- og anlægsaffald fordelt med ca. 89% til genanvendelse og ca. 11% til deponi.

Ærø Kommunes mål for planperioden er:

  • mindst 50% genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2020,
  • herunder mindst 45 % genanvendelse af dagrenovation inden 2018,
  • mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2020.

Målet om mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2020 er endnu ikke opnået. Det samme er gældende for målet om mindst 45 % genanvendelse af dagrenovation inden 2018. Målet om mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2020 er allerede opnået i 2012.

Initiativer i de kommende 5 år

Ud fra erfaringer fra andre kommuner er det undersøgt, hvilke genanvendelseseffektiviteter, der kan opnås ved husstandsindsamling af udvalgte affaldsfraktioner. For at nå Ærø Kommunes mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet og 45 % genanvendelse af dagrenovation er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af papir i fast indsamlingsmateriel og separat husstandsindsamling af den organiske del af dagrenovationen.

Ordningen med indsamling af papir i fast indsamlingsmateriel iværksættes inden 2015. Der iværksættes i 2014 en undersøgelse af, hvordan den organiske del af dagrenovationen kan håndteres, og hvad en separat indsamling vil betyde for genanvendelseprocenten.  

Det gode resultat med 89 % genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal fastholdes i planperioden og gerne øges.

Ærø Kommune iværksætter følgende overordnede initiativer: 

  • Henteordning for papir ved husstanden inden 2015.  
  • Undersøgelse af nødvendigheden af indsamling af organisk affald fra husstandene i 2014, herunder hvordan håndteringen af affaldet i så fald kan foregå. 
  • Øget indsats i planperioden for forbedret sortering på genbrugspladserne, specielt med henblik på at nedsætte mængden af storskrald og bygge- og anlægsaffald til deponi og forbrænding og dermed forbedre udnyttelsen af ressourcerne i affaldsfraktionen.
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - offentliggjort