Affaldsplan 2015 - 2020 

Affaldsplan 2015-2020 udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne og fra kommunens institutioner og virksomheder samt en del af erhvervsaffaldet. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2026.

 
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Planen er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse den 9. juni 2015.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen.

I afsnittet Status og mål beskrives de opnåede resultater i kommunen i 2013 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer, der iværksættes for at nå målene. Afsnittet indeholder også en gennemgang af regeringens ressourceplan og en status på kommunens nuværende affaldsplan.

I afsnittet Nedgravede affaldsbeholdere gennemgås forsøgsordningen med nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby.

I afsnittet Store affaldsstrømme gennemgås nogle af kommunens største affaldsstrømme. Disse affaldsstrømme kan der være store gevinster ved at sætte ind overfor.

Under Affaldsfraktioner fra erhverv beskrives affald fra servicesektoren samt virksomhedernes brug af genbrugsstationerne.

Under Affaldsfraktioner fra husholdninger beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2013 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også her.

Fremskrivning beskriver den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2015 til 2026.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg som kommunen anvender.

I afsnittene Økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvordan kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Afsnittet Affaldshierarki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række definitioner for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte definitioner.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugsstationerne.

Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, glasemballage, metalemballage og plastikemballage, organisk affald og batterier. (En stor del af disse fraktioner hører ikke hjemme i dagrenovationsbeholderen, og der skal gøres en indsats for at frasortere de genanvendelige fraktioner).

Erfaringstal: Generel opgørelse af størrelsen på forskellige fraktioner i en almindelig husstand, f.eks. mængden af plastik, papir, batterier osv.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Affald som kommer fra en husstand. Det er både det genbrugelige affald som indsamles ved husstanden, madaffaldet (dagrenovationsaffaldet) og det affald som køres på genbrugsstationen.

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort