Økonomi for renovation 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning. Desuden udgifterne til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
 

Størstedelen af initiativerne for perioden 2015 - 2020 har et relativt begrænset budget og vil derfor kunne finansieres af affaldsgebyrerne. De fleste initiativer er informationskampagner, som vil blive udført af kommunens administration og FFV Renovation A/S i samarbejde.

FFV Renovation A/S forventer ikke, at flytning og etablering af Faaborg Genbrugsstation medfører takststigninger. Økonomien undersøges i øjeblikket.

Indførelse af nedgravede affaldscontainere i Faaborg midtby, som erstatning for de grønne skraldespande, medfører ikke takststigninger.

Arbejdet med at deltage aktivt i at finde en effektiv løsning for frasortering af den organiske fraktion vil kræve ressourcer svarende til ½- 1 årsværk, men forventes ikke at medføre takststigninger. Når undersøgelsen er færdig, skal eventuelle initiativer behandles politisk inden de kan sættes i gang.

Det forventes ikke at økonomien for indsatsen i perioden 2021 - 2026 adskiller sig væsentligt fra økonomien for den indsats og de initiativer, der planlægges gennemført for perioden 2015 - 2020. Det må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald og sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt. De målsætninger, der gælder for planperioden 2015 - 2020 må forventes også at skulle gælde for perioden 2021 - 2026 med de ændringer og justeringer, lovgivningen måtte kræve. 

Ifølge bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens § 48 kan omkostningerne til initiativerne gebyrlægges. Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække. Ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag på affaldsområdet. Det betyder, at de penge der kommer ind via takster og gebyrer, kun må bruges på affaldsområdet. Et eventuelt overskud skal betales tilbage til borgerne og virksomhederne, ved at gebyrerne og taksterne i en periode sættes lavere end de faktiske udgifter.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort