Den langsigtede plan 

Kommunens mål med planen er at medvirke til og sikre, at affaldsmængden begrænses mest muligt. Genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald øges, bortskaffelsen af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde og at der er tilstrækkelig kapacitet til bortskaffelse af affald.

 
 
 

Kommunens overordnede vision for planperioden er, at ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau. Affaldshierarkiet, hvor affaldsforebyggelse står højest og deponering lavest, skal søges implementeret i endnu højere grad. Midlerne er omhyggelig sortering og gode muligheder for at komme af med affaldet i det nødvendige antal fraktioner, så mulighederne for genanvendelse kan udnyttes.

Organisk affald udsorteres ikke særskilt i dag, men bortskaffes med restaffaldet til forbrænding. Mulighederne for at frasortere det organiske affald skal undersøges.

Kommunen forsøger allerede at genanvende så meget fosfor som muligt. For eksempel køres alt spildevandsslam i 2014 på landbrugsjord.

 

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort