Fremskrivning 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden.

 
 
 

Der forventes en svag stigning i affaldsmængderne

Der forventes kun en lille stigning i affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges.

Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S. Når aftalen med Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S udløber med udgangen af 2015, skal der findes nye aftagere af det forbrændingsegnede affald. FFV Energi og Miljø A/S vurderer ikke, at det bliver noget problem at finde aftagere og er i gang med at undersøge mulighederne. 

Der vil være den fornødne kapacitet til deponering på Klintholm I/S og til kompostering på FFV Renovation A/S to komposteringspladser. Ligeledes forventes der at være tilstrækkelig muligheder for afsætning og behandling af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Kommunen forventer at affaldsmængderne stiger med en lille smule i planperioden. Mængden af dagrenovation har været mere eller mindre konstant i Danmark de sidste 15 år og kommunen forventer ingen nævneværdig ændring i planperioden. Det øgede fokus på genanvendelse af emballageaffald vil resultere i et fald i mængden af restaffald til forbrænding. Mængden af deponeringsegnet affald forventes uændret eller faldende grundet nye teknikker til sortering og genanvendelse.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort