Miljøvurdering af affaldsplanen 

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med miljøscreeningen er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om en decideret miljøvurdering. Der er desuden fortaget en vurdering af planens foranstaltninger i forhold til affalds hierarkiet.

 
 
 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03.07.2013), skal en myndighed ved tilvejebringelse af planer i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages.

Affaldsplanen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens § 3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens § 4 og bilag 2.

Miljøscreeningen kan ses i afsnittet Miljøscreening af affaldsplanen.

Faaborg-Midtfyn Kommune konkluderer, at affaldsplanen ikke har en negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen. Kommunen vurderer yderligere, at affaldsplanen kan have en positiv virkning overfor miljøet, idet Faaborg-Midtfyn Kommune i planperioden vil arbejde for en øget genanvendelse af affaldet og en forbedret service i forbindelse med affaldsordningerne.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort