Planen kort fortalt 

I Faaborg-Midtfyn Kommune genanvendes en stor del af affaldet. I planperioden skal der arbejdes på at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet, desuden skal der sættes undersøgelser i gang for at afklare mulighederne for bedre sortering af affaldsfraktionerne.

 
 
 

Øget genanvendelse i planperioden

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at følge de nationale målsætninger om bedre genanvendelse af ressourcerne og mindre afbrænding.

Forventede resultater i planperioden

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede husstandsindsamling af emballageaffald, som erfaringsmæssigt bliver blandet med dagrenovationsaffaldet. Det er muligt at få indsamlet en del af den "tørre fraktion" i dagrenovationsaffaldet (plastik, papir, metal osv.). Der sættes i planperioden fokus på emballageaffaldet med informationskampagner for at øge mængden af frasorteret emballageaffald ved kommunens husstandsindsamling. Endvidere evalueres ordningen for at optimere og justere den.

Samtidig iværksættes der en undersøgelse af hvordan genanvendelsen af husholdningsaffaldet kan øges. Herunder hvorvidt det er muligt at frasortere det organiske affald til brug i biogasanlæg, kompostering eller lignende.

For at fastholde og gerne øge genanvendelsesprocenten for bygge- og anlægsaffald vil Faaborg-Midtfyn Kommune udsortere bygge- og anlægsaffaldet i flere fraktioner på genbrugsstationerne.

Udviklingen i affaldsmængderne og organisation af affaldsområdet

Der forventes kun en lille stigning i affaldsmængderne frem til 2020. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges.

Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S. Når aftalen med Odense Kraftvarmeværk A/S og Svendborg Kraftvarme A/S udløber med udgangen af 2015, skal der findes nye aftagere af det forbrændingsegnede affald. FFV Energi og Miljø A/S vurderer ikke, at det bliver noget problem at finde aftagere og er i gang med at undersøge mulighederne. 

Der vil være den fornødne kapacitet til deponering på Klintholm I/S og til kompostering på FFV Renovation A/S to komposteringspladser. Ligeledes forventes der at være tilstrækkelig muligheder for afsætning og behandling af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort