Status, målsætninger og initiativer 

Genanvendelsen af affald skal øges, det skal undersøges hvilke initiativer der skal sættes i gang.

 
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede nået langt

Kommunen genanvender en stor del af husholdningsaffaldet. Dette sker i kraft af borgernes store indsats for at genanvende. Desuden på grund af kommunens veldrevne genbrugsstationer og ordningen for husstandsindsamling af genbrugelige fraktioner.

Også en stor del af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes ligesom størstedelen af haveaffaldet energiudnyttes.

Definition af husholdningsaffald

I denne rapport dækker begrebet husholdningsaffald over alt det affald, som kommer fra en husstand. Det er både det genbrugelige affald som indsamles ved husstanden, madaffaldet (dagrenovationsaffaldet) og det affald som køres på genbrugsstationen.

Dagrenovationsaffald er køkkenaffaldet, det vil sige kartoffelskræller, pålægsindpakning, mælkekartonner og lignende. En del af affaldet hentes af FFV Genbrug, men en stor del ender typisk i skraldespanden.  

Vurdering af data

Denne rapport er baseret på affaldstal som FFV Renovation A/S har registreret. En del af affaldsmængderne er skønsmæssigt angivet. Nogle mængder er opdelt i erhverv og privat efter en fordelingsnøgle som er skønnet ud fra de årlige brugerundersøgelser på genbrugsstationen i Ringe. Samlet set vurderes mængderne at stemme overens med virkeligheden, men der er visse usikkerheder.

Da planen som udgangspunkt skal forholde sig til de overordnede rammer, vurderer vi at tallene er brugbare og at beregninger og grafer i planen giver et retvisende billede.

I 2010 blev der lavet et nyt nationalt affaldsdatasystem (ADS) som afløste forgængeren ISAG. ADS er anderledes opbygget og giver mulighed for at få mere præcise data for, hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra. Data for 2010 - 2013 bærer dog præg af, at indsamlere og modtageanlæg har skullet vænne sig til at indberette til systemet. Derfor stemmer tallene ikke overens med kommunens egne tal. Det er et forhold vi arbejder på at få løst.

Da der ikke er overensstemmelse mellem vores egne tal og ADS på nuværende tidspunkt, har vi valgt at bruge vores egne tal i denne plan.

I 2016 skal Miljøstyrelsen evaluere kommunens udvikling i genanvendelse af husholdningsaffaldet ud fra data i ADS. Derfor skal vores egne tal og ADS tallene afstemmes.

Status 2013

Af den indsamlede mængde husholdningsaffald blev omkring 40 % genanvendt i 2013. Dagrenovation indgår som en væsentlig del af husholdningsaffaldet.

I regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" regnes haveaffald ikke med i genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald. Tidligere var haveaffald en del af beregningen, og derfor kan genanvendelsesprocenten fra tidligere år ikke direkte sammenlignes.

Overordnede mål for perioden 2015-2020

  • 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2022.
  • Finde en løsning for frasortering af den organiske del af dagrenovationen.
  • Understøtte større frasortering af miljøfremmede stoffer i bygge- og anlægsaffald.
  • Forbedre sorteringen, åbningstiderne og tilgængeligheden på genbrugsstationerne.

Overordnede initiativer i perioden 2015-2020

Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætter følgende overordnede initiativer:

  • Optimering af husstandsindsamlingen af emballageaffald dels ved evaluering og finjustering af ordningen og dels ved informationskampagne.
  • Undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af husholdningsaffaldet, herunder undersøgelse af mulighederne for og økonomien i frasortering af det organisk affald.
  • Øget indsats i perioden 2015 - 2020 for forbedret sortering på genbrugsstationerne, specielt med henblik på at nedsætte mængden til deponi og forbrænding, og undgå spredning af miljøfremmede stoffer.
  • Flytte Faaborg Genbrugsstation.

Udmøntning af initiativer - Regulativer

Faaborg-Midtfyn Kommune har i regulativer fastlagt bestemmelser for omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger. Regulativerne er kommunens administrationsgrundlag baseret på gældende lovgivning og udmøntningen af initiativer fra affaldsplaner.

Administrationen af ordningerne sker på baggrund af følgende regulativer (med efterfølgende opdateringer):

  • Regulativ for husholdningsaffald af 14. september 2011.
  • Regulativ for erhvervsaffald af 15. august 2012.

Der forventes en revision af regulativerne i løbet af 2015.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort