Store affaldsstrømme 

I dette afsnit gives en kort gennemgang af nogle af de største affaldsstrømme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der kan være store gevinster ved at sætte fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne i netop disse affaldsstrømme.

 
 
 

Bygge- og anlægsaffald

Øget genanvendelse i oparbejdningsprocessen sikrer blandt andet, at værdifulde materialer ikke går tabt. Desuden kan fokus på bygge- og anlægsaffaldet sikre, at miljøfremmede stoffer ikke spredes i naturen.

Bedre sortering af miljøfremmede stoffer

Ved at sikre en god sortering af bygge og anlægsaffaldet kan flere materialer genbruges direkte til samme formål, og mere af affaldet kan genanvendes. Desuden vil en bedre sortering og screeningsundersøgelse gøre det muligt at få sorteret miljøfremmede stoffer fra, så disse ikke spredes i naturen.

Bedre tilsyn og håndhævelse

Sektorer, der arbejder med miljøteknologi, er stærkt afhængige af miljølovgivningen som drivkraften bag et marked. Ny produkt- eller systemudvikling vil ofte være et direkte resultat af krav i miljølovgivningen. Derfor er det vigtigt at kommunen støtter op om disse sektorer ved at føre tilsyn med overholdelse af lovgivningen.

Husholdningsaffald

Ressourceplanen "Danmark uden affald" har som mål, at 50 % af husholdningsaffaldet i Danmark skal genbruges. Husholdningsaffald er dagrenovation (madaffald) og genbrugelige fraktioner indsamlet af FFV Genbrug eller afleveret på genbrugsstationerne.

Genanvendelsesprocent

Genanvendelsen beregnes på baggrund af udvalgte dele af husholdningsaffaldet, som dagrenovation, forbrændingsegnet samt organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald. Herunder hører ikke specialbehandlet affald, elektronikskrot, haveaffald, og bygningsaffald. 

Beregnet efter metoden i regeringens ressourceplan er genanvendelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune omkring 40 %. Ved at optimere og justere de ordninger der allerede eksisterer, vurderes det at være muligt at komme op på omkring 45 %.

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål om 50% genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald kræver yderligere initiativer.

Fordeling af fraktionerne i husholdningsaffaldet

 

Den største fraktion er dagrenovation (madaffaldet), og der vil kunne opnås store gevinster ved at sortere denne fraktion bedre. Dette er behandlet i afsnittet affaldsfraktioner.

Haveaffald

Også haveaffaldet er en stor fraktion. Faaborg-Midtfyn Kommune energiudnytter en fjerdedel og genanvender resten som kompost fra kommunens 2 komposteringsanlæg.

Energiudnyttelse

Der kan være fordele i at sortere haveaffaldet anderledes, så større mængder fremover kan energiudnyttes. En del af haveaffaldet kan bruges til bioforgasning og større stykker træ kan bruges som brændsel.

Genbrugsstationer

En stor del af affaldet fra private husholdninger og noget affald fra erhvervet afleveres på kommunens genbrugsstationer. Det er vigtigt at genbrugsstationerne er indrettet fornuftigt, så der er mulighed for en god sortering i mange forskellige fraktioner. Desuden er det vigtigt at genbrugsstationerne er placeret fornuftigt, så aktiviteter på stationerne ikke generer naboerne.

Faaborg Genbrugsstation flyttes til en bedre lokalitet med bedre mulighed for indretning og drift af stationen. Dette initiativ er behandlet under både erhvervsafsnittet og borgerafsnittet senere i denne plan.

Bedre sortering

Det er muligt at sortere i endnu flere fraktioner på genbrugsstationerne end vi allerede gør. Ved at kildesortere affaldet bedre er der typisk større gevinst i de genbrugelige materialer. Desuden kan bedre sortering resultere i at flere råstoffer kan genvindes og bedre sortering kan nedsætte mængden af miljøfremmede stoffer som spredes.

Servicesektoren

Restauranter, dagligvarehandel og lignende genererer en stor mængde affald, som kan sorteres bedre. Der er tale om fraktioner som kan sammenlignes med husholdningsaffald. Det vil sige en stor del madaffald og en mængde genbrugelige fraktioner.

Bedre sortering

Der kan med fordel sættes initiativer i gang overfor servicesektoren, svarende til de initiativer der igangsættes overfor husholdningsdelen.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort