Tids- og aktivitetsplan 

For at Faaborg-Midtfyn Kommune kan nå målene på affaldsområdet, er der i nedenstående liste anført de initiativer, som skal gennemføres i perioden 2015 - 2020.

 
 
 

Tabellen viser, hvornår de forskellige initiativer i affaldsplanen iværksættes.

 

Initiativ 2015 2016 2017 2018 2019   2020

Nedgravede affaldscontainere

           
Indførelse af forsøg med nedgravede affaldscontainere i Faaborg midtby som erstatning for dagrenovationsbeholderen. X          
Evaluering af ordningen for nedgravede affaldscontainere i Faaborg midtby og vurdering af mulighederne for udvidelse.        

Husholdningsaffald

   
Informationskampagne om bedre kildesortering af husholdningsaffaldet. X  
Evaluering af ordningen ved FFV Genbrug for at øge mængden af indsamlet genanvendeligt affald.      
Aktiv deltagelse i arbejdet med at afsøge mulighederne for at frasortere den organiske fraktion. X X
Forsøge at finde en effektiv løsning for frasortering af den organiske fraktion i Faaborg-Midtfyn Kommune.  
Undersøgelse af mulighederne for afsætning af den organiske del af dagrenovationsaffaldet.
Undersøge mulighederne ved at indgå i ZeroWaste Europe. X          

Haveaffald

           

Evaluering af forsøgsordningen for indsamling af haveaffald for Faldsled, Horne, Korinth og V. Åby.

X          
Undersøgelse af mulighederne for større energiudnyttelse af haveaffaldet. X X

Styrket borgerinddragelse

           
Inddrage borgernes holdninger og ideer tidligt i arbejdet. X
Informere borgerne i løbet af processerne.
Præsentere og afstemme de endelige forslag for borgerne. X
Undersøge mulighederne for at inddrage borgerne aktivt, for eksempel i forbindelse med frivillig indsamling af henkastet affald.   X        

Servicesektor

           
Iværksættelse af oplysningskampagne målrettet servicesektoren for at gøre opmærksom på kommunens nuværende ordninger, og for at gøre opmærksom på det potentiale der er for at øge genanvendelsen.   X  

Elektronik og batterier

           

Øge brugernes opmærksomhed på henteordningen for batterier ved informationskampagne.

X      
Lave en undersøgelse som kan vise hvilke typer batteriholdige produkter der ikke frasorteres.     X      

Bygge og anlægsaffald

           
Understøttelse af større frasortering af miljøfremmede stoffer i bygge og anlægsaffald. X

Genbrugsstationer

   

Større sorteringsgrad af de enkelte affaldstyper på genbrugsstationerne f.eks. frasortering af glasuld. 

X X X X

Bedre informationsskilte på genbrugsstationerne, som er tydeligere og med forklaring på affaldets vej.

X X X X X
Arbejde for at gøre åbningstiderne mere erhvervsvenlige på genbrugsstationerne. X      
Flytte Faaborg Genbrugsstation, så der kan etableres en mere tidssvarende genbrugsstation med mulighed for bedre sortering og logistik. X        
Sikre at virksomhederne har nem adgang til gældende regler via kommunens hjemmeside, herunder let kan foretage anmeldelse af affaldsfraktioner som kommunen skal anvise. X
Iværksættelse af oplysningskampagne målrettet byggeaffald på genbrugsstationerne for at sikre screening for miljøfremmede stoffer, så disse ikke spredes i naturen.
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort