Ressourceplan 2014-2025 

Denne ressourceplan udgør Kerteminde Kommunes samlede plan for håndtering af affald eller kommende ressourcer fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på området frem til 2019 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2025.

 
 
Kommuneskilt
 

Kerteminde

Planen er godkendt af Kerteminde Kommunes Byråd den 18. september 2014.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af ressourceplanen.

Under Affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttegøres eller bortskaffes, samt mængderne i år 2012 og 2013 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion beskrives disse også her.

I afsnittet Status, målsætninger og initiativer beskrives de opnåede resultater for Kommunen i den tidligere affaldsplan og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer, der iværksættes for at nå målene.

Under Fremskrivning af affaldsmængder beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2020 til 2025.

Under modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg inklusive kapacitet, som kommunen anvender.

I afsnittene Økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af ressourceplanen og hvornår de i ressourceplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvorledes Kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering af affaldsplanen indeholder den lovpligtige miljøscreening af ressourceplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Afsnittet Affaldshierarki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Grafer

Ressourceplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Kerteminde Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2  ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I ressourceplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

Genanvendeligt affald: Affald, som er egnet til genanvendelse, og som efter lovgivningen skal genanvendes.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, genanvendeligt affald haveaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

Klimaeffekter: I affaldsplanen angives mængden af sparet CO2 ved brug af bestemte systemer i forhold til teoretisk set ikke at gøre noget. Det er dog ikke altid, at mængden af sparet CO2 er den tungestvejende grund til at genanvende ressourcerne, genudnyttelse af materialer kan veje tungere, selv om der så ikke spares CO2.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort