Økonomi for renovation frem til 2020 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 48 kan omkostningerne til initiativerne gebyrlægges. Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække og ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag på affaldsområdet. Det betyder, at de penge, der kommer ind via takster og gebyr, kun må bruges på affaldsområdet.

 
 
okonomi_penge
 

De seneste to år har renovationstaksten været uændret, takket været et stort arbejde med at finde besparelser. Det har været muligt til trods for at udgifterne har varieret inden for de enkelte ordninger, og der er sket en omlægning af fordelingen, således at Kerteminde Forsyning - Renovation A/S nu bærer en større del af de samlede administrationsomkostninger i Kerteminde Forsyning A/S. Omlægningen har betydet, at der nu er en mere reel fordeling af omkostningerne.

Nedenstående ses hvorledes omkostningerne har fordelt sig på de enkelte år i 2011 - 2013. Tallene fra 2011 er behæftet med usikkerhed i forhold til de enkelte ordninger, da opgørelsesmetoden er ændret fra og med 2012. I forbindelse med kortlægningen er der desuden konstateret, at der sker en subsidiering i mellem de enkelte ordninger. Denne subsidiering vil blive ændret fra og med 2015, således at de enkelte ordninger kommer til at hvile i sig selv. Opgørelsen er angivet i tusind kroner.

Dagrenovation Vegetabilsk affald Genbrugspladser Nærgenbrugspladser Farligt affald 
2011 7.996 2.849 10.832 849 434
2012 11.752 3.112 12.995 673 44
2013 8.237 2.954 13.541 599 100

Fordeling af fremtidige udgifter

Initiativerne i affaldsplanen er opdelt i forskellige områder.

Dels er der tiltag til at undersøge en bedre indsamling og genanvendelse af flere fraktioner. Disse tiltag vil resultere i den bedst mulige økonomi for at opnå de resultater, der er fastlagt i regeringens ressourceplan.

Tiltagene omkring bedre sortering forventes at ville medføre besparelser i udgiften til affaldsbehandlingen, men det er muligt, at det bliver dyrere at indsamle affaldet, når det opdeles i flere fraktioner. Disse forhold vil blive nærmere undersøgt i planperioden.

Derudover vil der blive undersøgt, hvad der skal til for at bringe genbrugsstationerne op til den miljømæssige standard, der kræves i 2014 og også hvad der skal til for fastholde standarden i planens periode. Tiltaget med renovering af genbrugspladserne er en investering i fremtiden og det forventes at de skal lånefinansieres.

Det vil desuden blive undersøgt, om det er rentabelt, både økonomisk og miljømæssigt, at renovere kompostpladsen i Kerteminde og etablere en egentlig jordkarteringsplads samme sted. En bedre driftsøkonomi vil på sigt komme samtlige borgere i Kerteminde Kommune til gavn.

Tiltagene omkring informationskampagner vurderes at kunne indeholdes i de nuværende budgetter, og vil blive gennemført af Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S i samarbejde.

Såfremt der ønskes etableret en egentlig skoletjeneste, skal der findes en finansiering af denne. Udgiften til skoletjenesten vil bero på, hvor ambitiøs en skoletjeneste, der ønskes etableret. Inden etablering skal der gennemføres en politisk drøftelse af ønsket og muligheden for skoletjenesten.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort