Affaldshieraki 

Planens foranstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 
 
Affaldshirakiet grafisk
 

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshierarkiet er:

  • Affaldsforebyggelse
  • Forberedelse med henblik på genbrug
  • Genanvendelse (materialenyttiggørelse)
  • Anden nyttiggørelse
  • Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet, som de initiativer kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at flytte affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til direkte genbrug og genanvendelse og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Der vil i planperioden desuden blive vurderet, hvilke foranstaltninger, der kan gennemføres for at bidrage til at forebygge dannelsen af affald eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

I forbindelse med gennemførelse af ressourceplanen vil Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S følge arbejdet med den nationale ressourcestrategi for affaldsforebyggelse, som Regeringen har meldt ud vil være den anden af del af Danmark uden affald.

Arbejdet med den nationale strategi for affaldsforebyggelse vil formentligt munde ud i en række konkrete forslag til gennemførelse på lokal plan. Disse forslag vil alle blive vurderet i relation til deres miljømæssige og økonomiske effekter, inden de indføres i Kerteminde Kommune. Et konkret forslag kunne være at medvirke i ”Stop madspild” kampagnen.

Formålet med at indføre affaldsforebyggelse er at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og miljøbelastning fra affaldsproduktion. For at opnå dette skal danskernes forbrugsmønster påvirkes på den mest miljørigtige måde, ved fx at få borgerne og virksomheder til at tænke på direkte genbrug, reparation af produkter eller overveje andre løsninger for at affaldsminimere.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S vil gennem oplysning og inddragelse medvirke til at sikre, at borgerne træffer det rigtige valg for dem.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort