Plan for perioden 2020 til 2025 

Kommunens mål med planen er at:

  • Forebygge der opstår affald, således at ressourceforbruget mindskes
  • Det affald der opstår sorteres mest optimalt, så genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald øges.
  • Sikre, at genanvendelse og bortskaffelse af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde
  • At borgerne og virksomheder har nem og tilgængelig adgang til at affaldet håndteres korrekt
 
 
Erantis
 

Kommunens overordnede vision for planperioden er, at ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau. Affaldshierarkiet, hvor affaldsforebyggelse står højest og deponering lavest, skal søges implementeret i endnu højere grad. Midlerne er omhyggelig sortering og gode muligheder for at komme af med affaldet i det nødvendige antal fraktioner, så mulighederne for genanvendelse kan udnyttes. For at dette skal lykkedes, er det vigtigt, at initiativerne bliver modtaget positivt af borgerne, så det sikres at affaldet udsorteres korrekt. 

Visionerne er: Affaldssortering er nem og tilgængelig, så borgerne har lyst til at gøre en ekstra indsats og være stolte af det. Bæredygtighed og rationelle løsninger - det skal give mening, så man ser fordelene for husholdningen, for naturen, for økonomien og i den sidste ende for kommunen. Turisme og affaldshåndtering skal optimeres - evt. ved brug af kommunale samarbejder, samarbejder med virksomheder, foreninger og ildsjæle.

Affaldssortering er nem og tilgængelig

Der skal derfor være fokus på et højt serviceniveau til glæde for borgere, så det er nemt at komme af med sit affald, også i forbindelse med brug af naturen.

Ved en imødekommenhed for nye ideer fra borgere, virksomheder og foreninger, kan man skabe et ejerskab og en stolthed for, at man vil være sammen om at forebygge, sortere og genanvende affald. Det gælder også, når man er bruger af kommunens naturrigdomme.

Derfor skal vi i planperioden skabe fokus på de gode resultater ved oplysninger om, hvordan man sparer på ressourcerne. Eksempelvis ved skiltning direkte på affaldscontaineren, udarbejde informationsbrochurer om, hvor og hvordan man kommer af med sit affald eller skabe en bevidsthed hos borgeren med skilte på renovationsbilen med fx ”brug spanden - ikke stranden”.

Bæredygtighed og rationelle løsninger

Ved kampagner, skoleundervisningsforløb og aktivitetsdage skal vi have fokus på at formidle budskabet om, at god sortering til genanvendelse giver mening ved fx Fjordens dag, informationsdage på genbrugspladser, spot på internettet, konkurrencer og lignende tiltag.

Derudover skal det formidles til virksomheder, at man ved at sikre en god sortering kan virksomhederne opnå et bedre miljø både internt og eksternt og samtidig spare penge på statsafgifter til forbrænding, deponering osv.

Turisme og affaldshåndtering

Ved kampagner skal turister opfordres til at passe på Kerteminde kommunes naturressourcer, såvel på land som på vand. Formålet er at nedsætte den mængde affald, der bliver ”glemt” i naturen, og sikre at turister medvirker til at sortere affaldet så mest muligt genanvendes.

Kampagner skal gennemføres på flere sprog, så også udenlandske gæster oplever Kerteminde Kommune som et sted, hvor der er fokus på miljø, bæredygtighed og biodiversitet.

 
Skralespand
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort