Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en planperiode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden, hvorfor Kerteminde Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig kapacitet til at få udnyttet ressourcerne der er i affaldet.

 
 
Aften ved sejlet
 

Udviklingen i affaldsmængderne i Kerteminde kommune viser, at der er en tendens til, at der indsamles mindre dagrenovation. Det kan skyldes krisen i Danmark, men kan også skyldes at borgerne i Kerteminde kommune er blevet bedre til at sortere sit affald og bringe det til genbrugspladsen. Således ses et fald på 40 kg pr. husstand i perioden 2009 til 2013 i indsamlet affald. I samme periode ses et fald i mængden af grønt affald der indsamles. Dette kan skyldes at en øget mængde affald hjemmekomposteres eller afleveres som restaffald i dagrenovationsspanden.

 

Mængderne der afleveres på genbrugspladserne er ikke registreret i planperioden, men genbrugspladsernes personale vurderer, at mængder er stort set er uændrede i perioden. Der er medio 2011 igangsat et arbejde med løbende at registrere de modtagne mængder på genbrugspladserne. For 2012 er der registreret, at der er modtaget 16968 tons affald i alt, og for 2013 er der modtaget 14628 tons. Mængderne er fordelt som angivet i nedenstående tabel. Det vurderes, at en stor del af faldet i mængder skyldes, at erhvervslivet ikke længere anvender genbrugsstationerne til at bortskaffe affald.

 

Fremskrivning af affaldsmængderne

Kerteminde Kommune forventer, at den samlede mængde af dagrenovation vil stagnere i planperioden. Kerteminde Kommune forventer, at mængden af restaffald vil falde i planperioden, og mængden af vegetabilsk affald vil stige grundet bedre udsortering. 

Kerteminde Kommune vil i planperioden undersøge om der skal etableres indsamling af yderligere fraktioner ved husstandene for at sikre, at mængden af affald til genanvendelse vil stige.

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S vil løbende følge udviklingen, inden for udnyttelse af ressourcerne i affaldet, i planperioden og igangsætte nye initiativer efterhånden som muligheden opstår. 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort