Planen kort fortalt 

Kerteminde Kommune har i 2013 indsamlet, hvad der svarer til en genanvendelsesprocent på 33,8 % i forhold til regeringens mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Vi skal altså i planperioden arbejde på at øge genanvendelsen af det indsamlede husholdningsaffald for at nå målet.

Derudover genanvender Kerteminde Kommune, hvad der svarer til 79 % af bygge- og anlægsaffaldet. Regeringen lægger op til at 70 % af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes i 2022 og kommunerne sikrer en bedre kvalitet i behandlingen af det indsamlede affald. 
Kerteminde Kommune vil derfor arbejde med at højne kvaliteten (up cycling) af det indsamlede affald fremfor at arbejde på at yderligere mængder sendes til genanvendelse. Målet er at mere kan genanvendes direkte fremfor at skulle oparbejdes.
 

 
 
Påskeliljer
 

Øget genanvendelse i planperioden

Kerteminde Kommunes mål er at øge genanvendelsen af det affald, der modtages fra kommunens borgere og virksomheder, så det sikres, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Kerteminde Kommune håber med planen, at opnå en bedre genanvendesesprocent end der er fastlagt i de nationale målsætninger, og har for planperioden fastsat følgende mål:

  • mindst 51 % genanvendes af den mængde husholdningaffald der indsamles i 2020.

  • fastholde at mindst 75 % af bygge- og anlægsaffaldet bliver direkte genbrugt, afleveres til genanvendelse eller på anden måde materialenyttigegjort. Dette gælder for det ikke-farlige bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2020.

Forventede initiativer i planperioden

Kerteminde Kommune indsamler i dag vegetabilsk organisk affald ved husstande som ikke hjemmekomposterer. Der indsamles desuden restaffald ved alle husstande.

Det skal i planperiodens start undersøges om alle husstande skal tilsluttes ordningen med vegetabilsk organisk affald, og om ordningen skal ændres til også at omfatte den animalske del. Såfremt det besluttes at medtage den animalske del, skal behandlingen af fraktionen ændres fra kompostering til bioforgasning eller anden behandling.

Der iværksættes allerede i 2014 en mindre informationkampagne for at optimere udsortering af det vegetabilske affald i den allerede etablerede ordning.

I planperioden vil det blive undersøgt, om og hvad der evt. skal husstandsindsamles af diverse fraktioner. Husstandsindsamling kan være aktuelt, hvis det ikke er muligt at opnå en markant forbedret udsortering og indsamling på den nuværende måde.  I samme undersøgelse vil der blive undersøgt, hvorledes det eksisterende system med nærgenbrugsstationer og genbrugspladser fungerer, og om der skal ske ændringer og tilpasninger.

For at opnå målene for husholdningsaffald skal der desuden i planperioden sættes ind med informationkampagners for at øge mængden af affald, der udsorteres af borgerne.

Endelig skal det vurderes, hvad der skal iværksættes for at fastholde og gerne øge kvaliteten af det indsamlede bygge- og anlægsaffald. Det kan fx være yderligere udsortering af bygningsaffaldet i flere fraktioner på genbrugsstationerne.

Udviklingen i affaldsmængderne og organisation af affaldsområdet

Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på Odense Kraftvarmeværk A/S, til deponering på Klintholm I/S, til kompostering på Kerteminde Forsyning A/S kompostplads, og der forventes at være tilstrækkelige muligheder for behandling og afsætning af genanvendelige materialer indsamlet i planperioden.

Der skal i planperioden ske en afklaring af, hvor det forbrændingsegnede affald skal behandles efter 2015.

CO2 besparelser ved opnået målsætning

Ved opfyldelse af de fastsatte mål i planen for øget genanvendelse og reduceret mængder til forbrænding og deponering, forventes der en reduktion i udledningen på CO2 på ca. 1168 tons i 2017 og ca. 2500 tons pr. år i 2020  i forhold til det nuværende indsamlingsystems.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af ressourceplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort