Status, målsætninger og initiativer 

Kerteminde Kommune har sat sig som mål, at mængden af affald fra husstandene skal udsorteres bedre, så der er større mængder, der går til genanvendelse. Derved spares der på ressourcerne som kommunens borgere forbruger. Formålet med den øgede genanvendelse er derudover at medvirke til, at naturens rigdomme bevares både i Danmark og i resten af verden.  

 
 
Kerteminde Bugt
 

Kerteminde Kommune er allerede nået langt

Kerteminde Kommune indsamlede i 2013:

  • Husholdningsaffald: Cirka 17.000 tons affald, fordelt med 60 % til genanvendelse, 37 % til forbrænding og 3 % til deponi samt en mindre andel til særlig behandling.
    Dagrenovation indgår som en del af husholdningsaffaldet. Der blev indsamlet 5.743 tons dagrenovation, fordelt på 19 % til genanvendelse, 81 % til forbrænding.
  • Bygge- og anlægsaffald: Cirka 3.865 tons, fordelt med 79 % til genanvendelse, 5 % til forbrænding og 16 % til deponi.

Kerteminde Kommunes mål for planperioden er at:

  • mindst 51 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2020.
  • fastholde mindst 75 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald inden 2020.

Forventede initiativer i planperioden

Kerteminde Kommune indsamler i dag vegetabilsk organisk affald ved husstande som ikke hjemmekomposterer. Der indsamles desuden restaffald ved alle husstande.

Det skal i planperioden start undersøges, om alle husstande skal tilsluttes til ordningen om vegetabilsk affald, og om ordningen skal ændres til også at omfatte den animalske del. Såfremt det besluttes at medtage den animalske del, skal behandlingen af fraktionen ændres fra kompostering til bioforgasning eller anden behandling.

Der iværksættes allerede i 2014 en mindre informationskampagne for at optimere udsortering af det vegetabilske organiske affald i den allerede etablerede ordning.

I planperioden vil det blive undersøgt, om der evt. skal etableres husstandsindsamling af diverse fraktioner. Husstandsindsamling vil være en mulighed at etablere, hvis det ikke er muligt at opnå en markant forbedret udsortering og indsamling på den nuværende måde.  I samme undersøgelse vil der blive undersøgt, hvorledes det eksisterende system med nærgenbrugsstationer og genbrugspladser fungerer, og om der skal ske ændringer og tilpasninger.

For at opnå målene for husholdningsaffald skal der sandsynligvis iværksættes en række informationskampagner over for forskellige grupper af affaldsproducenter. Inden iværksættelse af den enkelte informationskampagne, vil der blive udarbejdet en vurdering af forventet effekt af kampagnen.

Endelig skal det vurderes, hvad der skal iværksættes for at fastholde og gerne øge kvaliteten af det indsamlede bygge- og anlægsaffald. Det kan fx være yderligere udsortering af bygningsaffaldet i flere fraktioner på genbrugsstationerne.

Forventede mål i planperioden

Nedenstående er angivet de forventede måltal for de enkelte fraktioner. Såfremt det i forbindelse med de indledende analyser viser sig at det er mere økonomisk fordelagtigt at målene tilpasses vil der ske justering af måltallene i forbindelse med evalueringen i 2017. Det er Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning A/S målsætning, at der opnås mest miljø for borgernes penge.

Mængderne er opgjort i kilo pr. husstand pr. år.  

År 2013 2017  2020 
Mængde Mål Øget Mål Samlet øget Genanvendelsesprocent
Batterier 0,48 0,6 0,12 0,75 0,27 0
Glas 41 46 5 50 9 5
Metal 55 58 3 60 5 6
Metalemballage 0 5 5 15 15 2
Organisk affald 78 86 8 110 32 12
Papir 78 95 17 115 37 12
Plastemballage 5 15 10 40 35 4
Træ til genanvendelse 15 70 55 90 75 10
Forbrændingsegnet 600 515 -85 425 -175 46
Deponi 50 38 -12 27 -23 3

 

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 5 - offentliggjort