Affaldsplan 2014-2024 

Denne affaldsplan udgør Langeland Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2018 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2018 - 2024.

 
 
Velkommen til Langeland Kommune
 

Langeland

Planen er endelig godkendt af Langeland Kommune ved Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø den 19-11-2014 og Kommunalbestyrelsen den 08-12-2014.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resumé af affaldsplanen.

Under Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttigøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2012 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion beskrives disse også her.

I afsnittet Status og mål beskrives de opnåede resultater i kommunen i 2012 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene.

Under Fremskrivning beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2018 til 2024.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg inklusiv kapacitet, som kommunen anvender.

I afsnittene Økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvorledes kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Afsnittet Affaldshierarki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Langeland Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2  ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation og genanvendeligt affaldsfraktioner: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plastik, organisk affald, batterier og restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation og genanvendelige affalsfraktioner, Storskrald, Haveaffald og bygge og anlægsaffald udgør tilsammen husholdningsaffaldet, hvoraf genanvendelsesprocenten kun beregnes på baggrund af  storskrald og dagrenovation og genanvendelige affaldsfraktioner.

Klimaeffekter: I affaldsplanen angives mængden af sparet CO2 ved brug af bestemte systemer i forhold til teoretisk set ikke at gøre noget. Det er dog ikke altid, at mængden af sparet CO2 er den tungest vejende grund til at genanvende ressourcerne. Genudnyttelse af materialer kan veje tungere, selv om der så ikke spares CO2.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort