Pap
 
 
 

Affaldsfraktioner og -typer 

Affald grupperes i denne affaldsplan i husholdningsaffald, bygge- og anlægsaffald og erhvervsaffald. På udvalgte dele af husholdningsaffaldet beregnes genanvendelsesprocenten som sammenholdes med regeringens mål for genanvendelse af husholdningsaffaldet. For at sikre at målene nåes er det nødvendigt at kortlægge konkrete affaldsfraktioner herunder fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner.

 
 
Affaldsfraktioner på genbrugsplads
 

Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2012, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene.

Kort om initiativer

Det overordnede initiativ for at nå Langeland Kommunes mål for 50 % genanvendelse er, som beskrevet i afsnittet Status og mål, at indføre husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner.

Derudover vil udlån af kompostbeholdere minimere mængden af haveaffald der bortskaffes til kommunens komposteringspladser. 

Initiativet for at forbedre kvaliteten af genanvendelsen for bygge- og anlægsaffald vil ske igennem en bedre screening for pcb ved nedrivning og renovering af ejendomme samt mere information om bedre sorteringen på genbrugspladserne - Læs mere under fraktionen Øvrigt affald.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort