Planens foranstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
 
 

Vurdering om affaldsplanens initiativer overholder affaldshierarkiet

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshierakiet beskrives som nedenstående, hvor 1 er bedst og 4 er dårligst.

  1. Forebyggelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet, som de initiativer kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til genanvendelse og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierakiet. Planen vurderes at bidrage til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort