Miljøvurdering af affaldsplanen 

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med denne miljøscreening er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om en decideret miljøvurdering.

 
 
plast_clipart
 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 med senere ændringer), skal en myndighed ved tilvejebringelsen af planer i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages.

Affaldsplanen vurderes at være omfattet af lovens paragraf 3, stk. 1, idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens paragraf3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens paragraf4 og bilag 2.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort