Planen kort fortalt 

Langeland Kommune har allerede nået målet for genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet og vil i planperioden iværksætte initiativer for at nå målenen for genanvendelse af husholdningsaffald.

 
 
Langeland Kommunes rådhus set fra luften
 

Her gives et kort resumé af affaldsplanen:

Kommunens målsætning for den kommende planperiode:

Målene for kommunens affaldsplan læner sig opad den nationale ressourcestrategi. Nedenfor gennemgåes de af ressourcestrategiens mål, hvor der indføres nye tiltag og ændres på eksisterende ordninger for opnåelse.  

Mål for opnåelse senest 2022:

  • Mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2022
  • Mindst 70 % genanvendelse af servicesektors affald som papir, pap, metal, plast, glasemballage
  • Mindst 60 % genanvendelse af servicesektors organiske affald 
  • Mindst 70 % nyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald og øget kvalitet af nyttiggørelsen så spredning af problematiske stoffer begrænses.

Kommunen havde i 2012 endnu ikke opnået målet om mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald. Derimod er flere af de nationale mål opnået allerede i kortlægningsåret 2012. Målet om mindst 70% nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald er tillige opnået, men kommunen vil indføre initiativer for at hæve kvaliteten af nyttiggørelsen.  Initiativerne indenfor affald fra servicesektoren vil hovedsagelig fokusere på kommunens egne servicevirksomheder. 

Initiativer for at nå målsætningen indenfor planperioden

For at øge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald iværksætter kommunen en henteordning for papir, pap samt metalemballage ved husstandene inden 2017. Derudover tømmes dagrenovation kun hver 14. dag for at presse husholdningerne på kapaciteten, så husholdningerne har et incitament til at kildesortere det genanvendelige affald fra dagrenovationen. 

Derudover udbredes en eksisterende ordning med lån af gratis kompostbeholdere til øvrige Langeland, hvilket giver en forventet affaldsminimering af det organiske affald fra husholdningerne. 

For at opnå målene for servicesektoren og bygge- og anlægsbranchen vil initiativerne hovedsageligt bestå af tilsyn, kampagner og god vejledning. 

Tids- og aktivitetsplan

Initiativerne om indførelse af ny henteordning af genanvendeligt affald i dagrenovationen planlægges at være gennemført inden 2017. Indførelsen af 14.dags tømning af dagrenovation starter i 2015 som en frivillig ordning mod en billigere takst, hvorefter ordningen i 2017 vil blive obligatorisk.

Fra 2015 udlånes kompostbeholdere og der følges op med kampagner for god kompostering. Herudover vil der være kampagner i form af undervisningsforløb i folkeskolerne om god sortering. Der vil igennem hele planperioden blive arbejdet med en fremme af genanvendelse og god kildesortering af det genanvendelige affald både indenfor  kommunens egne rækker og udaftil i form af generelle oplysningskampagner og tiltag.    

CO2 besparelser ved opnået målsætning

Ved at opfylde målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffald vil kommunen bidrage til en reduktion af den samlede CO2 udledning fra affaldshåndteringen med ca. 5200 ton CO2 pr år. Reduktionen skal ses i forhold til ikke at gøre noget.

Økonomi og affaldsgebyr

Langeland Kommunes initiativer til nye ordninger vil give øgede omkostninger, da der skal indkøbes nyt indsamlingsmateriel og omorganiseres i driften. Samtidig vil en større genanvendelsesprocent skabe mindre udgifter til afbrænding/deponi. Affaldstaksterne må dog samlet set forventes at stige.    

Udvikling af affaldsmængder i planperioden og organisering af affaldsområdet

Der forventes kun en svag stigning af affaldsmængderne i planperioden. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra kommunen på  Svendborg Kraftvarme A/S, til deponering på Klintholm I/S, samt til kompostering på Langeland Forsynings genbrugspladser. Langeland Forsyning Aps har fokus på løbende at forbedre kapaciteten på sine genbrugspladser og derfor har man i 2013 etableret en større genbrugsplads i Rudkøbing. Således er der tilstrækkelige muligheder for behandling og afsætning af genanvendelige materialer afleveret i planperioden. Samtidig nedbringes åbningstiden til 1 dag for containerpladserne i Lohals og Bagenkop for at øge åbningstiden på øvrige genbrugspladser og dermed effektivisere driften af modtagepladserne med øget sortering og hermed mere genanvendelse til følge.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort