Status, målsætninger og initiativer 

Langeland Kommune har i samarbejde med Klintholm sat mål om at genanvende 70 % af bygge- og anlægsaffaldet og 50 % af husholdningsaffaldet. Målene for bygge- og anlægsaffald i Langeland Kommune er allerede opnået, men for husholdningsaffald er der iværksat initiativer for at opnå målene inden 2022.

 

 

 
 
Langeland Kommunes rådhus i Rudkøbing
 

Status

Langeland Kommune indsamlede i 2012 ca. 7.268 tons husholdningsaffald fordelt med 28 % til genanvendelse, 66 % til forbrænding og 5 % til deponi samt en mindre andel 1 % til særlig behandling. Derudover blev der indsamlet ca. 10602 ton bygge- og anlægsaffald fordelt med 99 % til genanvendelse og 1 % til deponi.

Målsætninger

Denne affaldsplans mål må ikke stride imod den nationale ressourceplan, som ikke på nuværende tidspunkt er godkendt. Derfor følges målene fra den nationale ressourcestrategi. Målene gennemgåes herunder for om de er opnået her i kommunen eller kræver initiativer for opnåelse.  

Mål for opnåelse senest 2022:

 • Mindst 25 % energiudnyttelse af haveaffald Opnået
 • Mindst 65 % indsamling af alt elektronikaffald og 75 % indsamling af elektronikaffald fra husholdninger. Initiativer
 • Mindst 55 % indsamling af batterier Initiativer
 • Mindst 80 % genanvendelse af fosfor i spildevandsslam Opnået
 • Mindst 70 % genanvendelse af servicesektors affald som papir, pap, metal, plast, glasemballage Initiativer
 • Mindst 60 % genanvendelse af servicesektors organiske affald  Initiativer
 • Mindst 70 % nyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald og øget kvalitet af nyttiggørelsen, så spredning af problematiske stoffer begrænses. Opnået og initiativer
 • mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald i 2022 Initiativer

Kommunen havde i 2012 endnu ikke opnået målet om mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald. Derimod er flere af de nationale mål opnået allerede i kortlægningsåret 2012. Målet om mindst 70% nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald er tillige opnået, men kommunen vil indføre initiativer for at hæve kvaliteten af nyttiggørelsen.  Initiativerne indenfor affald fra servicesektoren vil hovedsagelig fokusere på kommunens egne servicevirksomheder. Indsamling af elektronikaffald foregår i henhold til WEEE-bekendtgørelsen, hvor samtlige producenter, importører og distributører er ansvarlige for indsamling og bortskaffelse.  

Initiativer for at nå målsætningen indenfor planperioden

Langeland Kommunes initiativer har fokus på at opnå en bedre genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022 og derfor vil kommunen op til 2017 gennemføre følgende: 

 • 2015: indføre et tilbud om lån af kompostbeholdere i områder der ikke har modtaget dette tilbud. Dette for at minimere mængden af haveaffald der tilføres de kommunale affaldsordninger.   
 • 2015-2017 : ændre dagrenovationsordningen fra ugetømning til 14 dages tømning først som frivillig ordning med økonomisk gulerod herefter som obligatorisk ordning fra 2017.
 • 2017: indføre husstandsindsamling af genanvendelige typer emballageaffald. Den eksisterende spejderordning for indsamling af pap, papir og glas udfases i 2017.  
 • 2017: tilpasse åbningstiderne af kommunens genbrugspladser og containerpladser efter behovet.

Hermed forventer kommunen at opnå en genanvendelse på 50 procent for husholdningsaffaldet og samtidig give et bredt tilbud af affaldsbortskaffelse til vores borgere. Til understøttelse af en god implementering af de ovenstående initiativer skal der orienteres og markedsføres med de nye ordninger.

Indsamling af batterier og elektronikaffald ønskes effektiviseret via kampagner og god skiltning.  

Derudover udbredes en eksisterende ordning med lån af  kompostbeholdere til det øvrige Langeland, hvilket giver en forventet affaldsminimering af det organiske affald fra husholdningerne. 

For at opnå målene for servicesektoren og bygge- og anlægsbranchen vil initiativerne hovedsageligt bestå af tilsyn, kampagner og god vejledning. 

Markedsføringen og kampagnerne er som følger:

 • Skoleundervisning om god sortering og genanvendelse af affald, hvor børnene forventeligt vil påvirke deres forældre.  
 • Kampagne om god kompostering ved havedage, hvor der uddeles kompostorme, orienteres om kommunens ordning med lån af kompostbeholdere samt informeres om fordelene ved hønsehold.
 • Kampagne til tilsynsvirksomheder og kommunale institutioner hvor der orienteres om, at de skal sortere i genanvendeligt pap,papir, plast, metal og træ.    

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort