>  Print
 
 

Affaldsplan 2015-2020 

Denne affaldsplan udgør Nyborg Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2026.

 
 
Mors22
 

Nyborg

Planen er godkendt af Nyborg Kommunes Byråd den 24. november 2015.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen.

I afsnittet Status og målsætninger beskrives de opnåede resultater i Kommunen i 2014 (kortlægningsåret) og affaldsdata sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene.

Under Affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2014 (kortlægningsår). Såfremt der findes specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også i dette afsnit.

Under Fremskrivning af affaldsmængder beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2020 til 2026.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg inklusive kapacitet, som kommunen anvender. 

I afsnittene økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvorledes Kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering af affaldsplanen indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen, efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

Afsnittet Affaldshieraki indeholder en vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Nyborg Kommune. Graferne illustrere enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2  ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparedemængde CO2  i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, organisk affald, batterier, emballager i glas, metal og plastik samt restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og træstød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffaldet.

Klimaeffekter: I affaldsplanen angives mængden af sparet CO2 ved brug af bestemte systemer i forhold til teoretisk set ikke at gøre noget. Det er dog ikke altid, at mængden af sparet CO2 er den tungest vejende grund til at genanvende ressourcerne. Genudnyttelse af materialer kan veje tungere, selv om der så ikke spares CO2.


 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort