>  >  Print
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi for renovation frem til 2024 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og affaldsanlæg, samt til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

Ifølge lovgivningen på affaldsområdet, skal denne hvile økonomisk i sig selv set over en årrække. Ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag på affaldsområdet. Det betyder, at de penge der kommer ind via takster og gebyr, kun må bruges på affaldsområdet.

 
 
okonomi_penge
 

De omkostningstunge initiativer i planperioden 2015-2020, består i udvidelse af indsamling af genanvendeligt affald fra husholdningen, som er nødvendige for at opnå en genanvendelsesprocent på mindst 50% af husholdningsaffald og dermed en opfyldelse af Ressourceplanen. Derudover er der en løbende renovering af de 3 genbrugsstationer, som resulterer i bedre service og udsortering af en større mængde affald til genanvendelse.

Udgifterne for udvidelse af husstandsindsamling er ikke beregnet. Der må dog i planperioden forventes en stigning i renovationsafgiften, efterhånden som indsamlingssystemet ændres til mere håndtering af genanvendelige materialer. Stigningen vil afhænge af den positive værdi af de udsorterede affaldsfraktioner og reduktionen af mængden af restaffald til forbrænding, med deraf følgende reducering i forbrændingsomkostningerne.

Fremtidige ombygninger af genbrugsstationerne finansieres via renovationsafgifterne og vil derfor have en betydning for udviklingen af renovationsafgifterne. 

Derudover vil der være en del initiativer til informationskampagner, som vil blive udført i samarbejde mellem Nybog Kommune og Nyborg Forsyning & Service A/S (NFS). Omkostningerne for informationskampagner afholdes indenfor NFS budgetter.

Økonomien for indsatsen i perioden 2020 - 2026 forventes ikke at adskille sig væsentligt fra økonomien for den indsats og de initiativer, der planlægges gennemført for perioden 2015 - 2020. Det må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald og sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt. De målsætninger, der gælder for planperioden 2015 - 2020 må forventes også at skulle gælde for perioden 2020 - 2026 med de ændringer og justeringer, lovgivningen måtte kræve.

De aktuelle omkostninger for en husstand fremgår af NFS Renovation A/S hjemmeside. Omkostningerne dækker tømning af beholdere samt bidrag til genbrugsstationer og genbrugsøer.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort