Plan for perioden 2020 til 2026 

Nyborg Kommunens langsigtede mål med planen er at:

  • Medvirke til at forebygge der opstår affald, således at ressourceforbruget mindskes.
  • Medvirke til at øge udsortering og øge genanvendelsen i det indsamlede affald.
  • Sikrer at borgerne og virksomheder har nem og tilstrækkelig adgang til at bortskaffe affaldet.
  • Sikre at bortskaffelse af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde.
  • Medvirke til, at der er tilstrækkelig kapacitet til behandling af affaldet.
 
 

Kommunens overordnede vision for planperioden er, at ressourcerne i affaldet skal udsorteres og indsamles bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau.

Affaldshierarkiet, hvor affaldsforebyggelse står højest og deponering lavest, skal søges implementeret i endnu højere grad. Midlerne for at opnå dette, kan være ved oprettelse af en affaldsbørs og ved at sikre gode muligheder for udsortering af affaldet og gode muligheder for at komme af med affaldet i de fraktioner, som sikrer størst mulig genanvendelse. Affaldssorteringen skal derfor for alle parter være nem og let tilgængelig.

Der må forventes lovændringer på affaldsområdet i planperioden, som direkte eller inddirekte pålægger kommunerne at udsortere visse affaldsfraktioner til genanvendelse. Det kan samtidig antages at antallet af fraktioner blive øget med årene, for at sikre de værdifulde materialer til genanvendelse.

Et eksempel på en affaldsfraktion, som der må forventes lovgivning om, er det organiske affald fra husholdningen. I det organiske affald forefindes bl.a. fosfor, som er efterhånden blive en knap ressource. Ved forbrænding af det organiske affald i et affaldsforbrændingsanlæg, kan fosfor efterfølgende ikke genanvendes. Derimod vil fosforen kunne genanvendes, såfremt det organiske affald anvendes i et biogasanlæg, hvor den afgassede biomasse efterfølgende kan bruges som gødningsprodukt.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort