Status, målsætninger og initiativer 

Genanvendelsen af affald skal øges, og det skal undersøges hvilke initiativer der skal sættes i gang.

 
 
Status1
 

Status og mål

Status

Nyborg Kommune indsamlede i 2014 ca. 28.293 tons husholdningsaffald fordelt med 55 % til genanvendelse, 38 % til forbrænding, 3 % til deponi og 4 % til særlig behandling. Dagrenovation indgår som en del af husholdningsaffaldet. I Nyborg Kommune blev der indsamlet 14.030 ton dagrenovation, fordelt på 30 % til genanvendelse, 70 % til forbrænding. Bygge- og anlægsaffaldet indgår som en del af husholdningsaffaldet. Der blev i 2014 indsamlet 5.697 ton fordelt med 88 % til genanvendelse, 6 % til deponi og 6 % til særlig behandling.

Bemærk at ovenstående procentsats for husholdningsaffald der er sendt til genanvendelse, ikke kan sammenlignes med målet på 50% genanvendelse. Dette skyldes at de 56% genanvendelse også indeholder haveaffald samt bygge- og anlægsaffald fra husholdningen. Målet på 50% genanvendelse omfatter kun udvalgte affaldsfraktioner, hvor haveaffald samt bygge- og anlægsaffald fra husholdningen ikke indgår som en del at disse affaldsfraktioner.

Vurdering af data

Denne rapport er baseret på affaldstal som Nyborg Forsyning & Service A/S har registreret. En del af affaldsmængderne er skønsmæssigt angivet. Nogle mængder er opdelt i erhverv og privat efter en fordelingsnøgle som er skønnet ud fra de årlige brugerundersøgelser på genbrugsstationerne. Samlet set vurderes mængderne at stemme overens med virkeligheden, men der er visse usikkerheder.

Da planen som udgangspunkt skal forholde sig til de overordnede rammer, vurderes at tallene er brugbare og at beregninger og grafer i planen giver et retvisende billede.

I 2010 blev der lavet et nyt nationalt affaldsdatasystem (ADS) som afløste forgængeren ISAG. ADS er anderledes opbygget og giver mulighed for at få mere præcise data for, hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra. Data for 2010 - 2013 bærer dog præg af, at indsamlere og modtageanlæg har skullet vænne sig til at indberette til systemet. Derfor stemmer tallene ikke overens med kommunens egne tal. Det er et forhold, der er arbejder på at få løst.

Da der ikke er overensstemmelse mellem kommunens tal og ADS tal for ovennævnte periode, er det valgt at bruge kommunens tal for perioden 2011-2014 i affaldsplanen.

I 2016 skal Miljøstyrelsen evaluere kommunens udvikling i genanvendelse af husholdningsaffaldet ud fra data i ADS. Derfor skal kommunens tal og ADS tal afstemmes.

Overordnede mål for perioden 2015-2020

Affaldsplans mål må ikke stride imod den nationale ressourceplan. Nyborg Kommunes mål for 2020 er derfor som følger:

  • Mindst 50% genanvendelse af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet: organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald.
  • Mindst 70 % nyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald og øget kvalitet af nyttiggørelsen, så spredning af problematiske stoffer begrænses.

Målet om mindst 50 % genanvendelse af de samlede nævnte materialetyper fra husholdningsaffaldet, er endnu ikke opnået. Dog er for målet om mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald allerede opnået.

Overordnede initiativer i perioden 2015-2020

Nyborg Kommune iværksætter følgende overordnede initiativer:

  • Evaluering af forsøgsordningerne for papir, pap, plast, glas, metal og udvidet organisk affald ved husstande, med henblik på beslutning om hvilke ordninger der fremadrettet skal gælde i hele kommunen.
  • Forsøgsordning for øvrige affaldsfraktioner, som f.eks. storskrald.
  • Skoleundervisning om god sortering og genanvendelse af affald, hvor børnene forventeligt vil påvirke deres forældre.
  • Kampagne og projekter for de kommunale institutioner, for udbredelse af sortering i genanvendelige fraktioner.
  • For at opnå målene for servicesektoren og bygge- og anlægsbranchen vil initiativerne hovedsageligt bestå af tilsyn, kampagner og god vejledning.
  • Øget indsats i planperioden for forbedret sortering i husholdningerne og på genbrugspladserne. For genbrugsstationerne er det specielt med henblik på at nedsætte mængden af småt brændbart, storskrald og bygge- og anlægsaffald til deponi og forbrænding, og dermed udnytte ressourcerne i affaldsfraktionen.

Udmøntning af initiativer - Regulativer

Affaldsplanen udmønter i affaldsregulativerne som fastlægger bestemmelser for omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger. Regulativerne er kommunens administrationsgrundlag baseret på gældende lovgivning og udmøntningen af initiativer fra affaldsplaner.

Administrationen af ordningerne sker på baggrund af følgende regulativer (med efterfølgende opdateringer):

  • Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2011.
  • Regulativ for erhvervsaffald af 1. januar 2011.

Der forventes en revision af regulativerne i løbet af 2016.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort