Tids- og aktivitetsplan 

For at Nyborg Kommune kan nå målene på affaldsområdet i henhold til regeringens strategi på affaldsområdet, er der i nedenstående liste anført de initiativer, som skal gennemføres i planperioden 2015 - 2020.

En del af initiativerne vil foregå i Klintholm samarbejdet mellem de 6 interessentkommuner, idet kommunerne har sammenfaldende interesser på affaldstypen/området.

Der vil kunne fremkomme andre tiltag hvis der viser sig nye og oplagte muligheder, for at optimere udsorteringen af genanvendelige materialler eller yde en bedre service for borgerne. Initiativerne vil blive politisk vedtaget inden de igangsættes.

 
 
DeponiKon2
 

Tabellen viser, hvornår de forskellige initiativer i affaldsplanen iværksættes i planperioden 2015-2020. Udførelse af initiativerne vil være et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning & Service A/S.

Initiativ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dagrenovation
Evaluering af udvidet indsamlingsordning for organisk affald     X    
Evaluering af indsamlingsordning for papir, pap og plast.       X
         
Evaluering af udvidet indsamlingsordning for metal og glas.       X
         
Undersøgelse af fælles afsætningsmuligheder for organisk affald for Klintholm kommunerne.       X     X      
Informationskampagne om henteordning for batterier.    X     X      X     X      X      X
Storskrald
Informationskampagne om bedre sortering.     X     X     X
Informationskampagne om bedre udsortering af træ.     X     X
Bygningsaffald
Informationskampagne om bedre sortering af bygningsaffald.     X          X          X
Informationskampagne om bedre udsortering af træ.     X       X
Haveaffald
Undersøge mulighed for anvendelse af haveaffald eller dele deraf til energifremstilling (f.eks. biogas), under opretholdelse af fosfor og andre næringsstoffer.     X
    
Informationskampagne om mulighed for afhentning af kompost.     X     X
Tværgående initiativer
Informationskampagne om affaldshåndtering og affaldssortering     X     X
Informationskampagne om henteordning for batterier i samarbejde med børnehaver, skoler og institutioner.       X      X      X  
Brugerundersøgelse om borgerne er tilfredse med kommunens affaldsordninger.           X      X         X
Brugerundersøgelse om erhverv er tilfredse med genbrugsstationerne, f.eks. åbningstider     X      X       X 
Evaluering af kommunens affaldsordninger, og deraf afledte behov for justeringer. Evalueringen skal indeholde undersøgelse af renheden af de udsorterede fraktioner fra husstandsindsamlingen, genbrugsstationerne og genbrugsøerne.       X       X       X
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 7 - offentliggjort