Affaldsplan 2014 -2024 

Denne affaldsplan udgør Svendborg Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Planen beskriver de mål som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2018, samt kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2018 - 2024.

 
 
Mors22
 

Svendborg

Planen er godkendt af Svendborg Kommunes byråd den 15. september 2015.

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen.

Under Affaldsfraktioner beskrives hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes samt mængden i år 2013 (kortlægningsåret). Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion beskrives disse også her.

I afsnittet Status, målsætninger og initiativer beskrives de opnåede resultater i kommunen i 2013 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene.

Under Fremskrivning af affaldsmængder beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2018 til 2024.

Under Modtage- og behandlingsanlæg beskrives de affaldsanlæg, inklusive kapacitet, som kommunen anvender. 

I afsnittene økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives hvorledes Kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Svendborg Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. 

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plast, organisk affald, batterier og restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande, der er for stort til at komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugsstationen.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffald.

Husstandsnær indsamling: Indsamling af husholdningsaffald så tæt på husstanden som muligt. I enfamilieshuse vil det ofte betyde indsamling på den enkelte adresse. I rækkehuse, flerfamiliehuse og etageboliger kan det betyde at flere adresser deler beholder, på linje med de nuværende miljøstationer.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort