Miljøvurdering af affaldsplanen 

Der er udført en miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med denne miljøscreening er at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om en miljøvurdering. Der er desuden fortaget en vurdering af planens foranstaltninger i forhold til affaldhierarkiet.

 
 
 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 med senere ændringer), skal en myndighed ved tilvejebringelsen af planer i visse tilfælde udarbejde en miljøvurdering, inden planen endeligt vedtages.

Affaldsplanen vurderes at være omfattet af lovens paragraf 3, stk. 1, idet der er tale om en plan indenfor affaldshåndtering. Da planen fastlægger anvendelsen for et mindre område på lokalt plan, vurderes planen at være omfattet af lovens paragraf3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens paragraf4 og bilag 2.

Miljøscreeningen kan ses i afsnittet "Miljøscreening af planen"

Svendborg Kommune konkluderer, at affaldsplanen ikke har en negativ påvirkning på miljøet eller påvirkning af Natura 2000 områder i kommunen. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering af affaldsplanen. Kommunen vurderer yderligere, at affaldsplanen kan have en positiv virkning overfor miljøet, idet Svendborg Kommune i planperioden vil arbejde for en øget genanvendelse af affaldet og dermed en nedsat CO2-belastning for kommunen.

Planen vurderes desuden til at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet idet der fokuseres på at øge direkte genbrug og genanvendelse og derved nedbringe mængden der bortskaffes til forbrænding og deponi.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort